Wat is een leefstijlprofessional?

De Leefstijlprofessional is een professional die gespecialiseerd is in gedragsverandering, waarbij bewegen het middel is om gezondheid te bevorderen. De Leefstijlprofessional is in staat om mensen bij hun gedrags- en leefstijlveranderingsproces te begeleiden en te adviseren.

De Leefstijlprofessional analyseert, adviseert, ontwikkelt en evalueert teneinde een professionele bijdrage te leveren aan het streven naar gezondheidwinst van zijn cliënt c.q. opdrachtgever middels beweeg en/of leefstijlinterventies. De Leefstijlprofessional tracht hiervoor de optimale omstandigheden te creëren, waarbij hij noch de integriteit van zijn cliënt c.q. opdrachtgever, noch zijn eigen integriteit in diskrediet brengt.

De Leefstijlprofessional hanteert de volgende uitgangspunten: Gezondheid is een staat van compleet fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en heeft daarmee alles te maken met beleving en zingeving in een sociale en maatschappelijke context. Gezondheidsbevordering is dan ook een proces waarbij mensen in staat worden gesteld om meer invloed uit te oefenen op hun gezondheid en die te verbeteren.

Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het creëren van gelijke kansen op gezondheid. Om integrale gezondheid te bevorderen is het van belang dat mensen zich zelf verantwoordelijk voelen voor/ eigenaar zijn van die gezondheid. Dit houdt in dat de doelgroep (specifieke bevolkingsgroepen, intermediairen, medewerkers binnen een organisatie, individuen) zelf een aandeel heeft in het bereiken van dat gezondheidsdoel door onderlinge communicatie en actieve participatie. De Leefstijlprofessional werkt daarom niet vanuit het diagnose-receptmodel, maar vanuit een integraal perspectief en participatief model dat leidt tot empowerment en zelfmanagement van de doelgroep. De Leefstijlprofessional is tevens in staat om ethische dilemma’s te herkennen en heeft oog voor tegenstrijdige belangen rondom leefstijlaspecten.