Kerntaak 5

Managet de bedrijfsvoering van de beweeg- en leefstijlorganisatie

Centraal bij deze kerntaak staat de integrale aanpak, het werken in / aansturen van multidisciplinaire teams, intersectorale aanpak, het bevorderen van samenwerking met stakeholders en een wijze van aansturing die participatie van alle betrokkenen beoogt en faciliteert en die empowerment en zelfmanagement bewerkstelligt.

De Leefstijlprofessional draagt binnen de gestelde beleidskaders zorg voor een goede bedrijfsvoering en een adequate uitvoering van de operationele werkzaamheden. Hiermee realiseert hij of zij de nodige randvoorwaarden voor het bewegingsaanbod/-programma. De bedrijfsvoering omvat ook het aansturen van de zorg voor de accommodatie en -faciliteiten.Dat betekent dat de Leefstijlprofessional het werk goed plant en coördineert. Hij of zij stelt de taken van de medewerkers vast, maakt afspraken over te behalen resultaten en stuurt de medewerkers aan bij de uitvoering van de activiteiten. Deze activiteiten kunnen het volgende omvatten: het verzorgen van de sport- en bewegingsactiviteiten; eerste klantcontacten; beleidswerkzaamheden. De Leefstijlprofessional stelt projectplannen op en geeft leiding aan de uitvoering van de projecten.

De Leefstijlprofessional draagt daarbij zorg voor een goede en heldere interne communicatie. Eventueel stelt hij of zij hiertoe communicatieplannen op. Tevens is het nodig dat de Leefstijlprofessional zorgt dat hij of zij voldoende feeling heeft met de dagelijkse praktijk op de werkvloer. De Leefstijlprofessional hanteert een stijl van leidinggeven die past bij de gegeven situatie. Hij of zij is verantwoordelijk voor het personeel van de totale organisatie, c.q. van zijn haar organisatie-onderdeel. Dat betekent dat de Leefstijlprofessional de medewerkers motiveert, coacht en begeleidt in hun werk en ingrijpt wanneer dat nodig mocht zijn. De Leefstijlprofessional stelt het personeelsbeleid op voor zijn/haar organisatie(onderdeel) binnen de vastgestelde beleidskaders en bewaakt de uitvoering daarvan. Het doel is kwalitatief goede en gecommitteerde medewerkers te hebben binnen de organisatie. Hiervoor kan hij of zij een professionaliseringstraject dan wel scholing inzetten. De Leefstijlprofessional initieert en plant werkoverleggen. Daarnaast is de Leefstijlprofessional ook verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden.

De Leefstijlprofessional ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden. Daartoe evalueert hij of zij met regelmaat de gang van zaken en stuurt – indien nodig – binnen het beleidskader de organisatie bij. Wanneer een (fundamentele) bijstelling van het beleid noodzakelijk is doet de Leefstijlprofessional hiertoe een voorstel aan het bestuur/management/ aandeelhouders/politiek. In ieder geval rapporteert de Leefstijlprofessional periodiek over de bedrijfsvoering intern aan het bestuur/management/ politiek en indien relevant, extern aan bepaalde stakeholders.

[ga door naar werkveld]

[ga terug naar kerntaken]